Grudziądz – zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły
Pomniki Historii

Grudziądz – zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły

Z tego artykułu dowiesz się:
  • dlaczego spichlerze ze strony miasta wyglądały jak kamienice, a od strony rzeki jak mury obronne
  • do czego służyły drewniane rynny – bo nie do odpływu deszczówki
  • czyje serce skradł grudziądzki Klimek

Zwarta, monumentalna ściana 26 spichlerzy kształtuje od strony Wisły jedną z najwspanialszych panoram miejskich w Polsce.

Obszar Pomnika Historii w Grudziądzu jest szczególny i obok zespołu spichlerzy oraz Bramy Wodnej wraz z najbliższym otoczeniem obejmuje skarpę wiślaną z fragmentem rzeki, a także samą panoramę miasta oglądaną od strony Wisły. 

Siła spichlerza 

Rozwój miasta i kształtowanie panoramy zaczęły się jeszcze przed 1291 roku.

Tomasz Krufczyk / Forum
Grudziądz – zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły
Stare Miasto w Grudziądzu. Zespół spichlerzy zbożowych wybudowanych przez Zakon Krzyżacki w XIV w., 2006 r.

Wówczas to krzyżacki mistrz krajowy Medinhard z Kwerfurtu potwierdził  przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim. Prawdopodobnie ośrodek miejski istniał tu już wcześniej. 

Przywilej z 1291 roku zezwalał mieszczanom na prowadzenie handlu. Wisłą spławiano zboże w stronę Gdańska i miasto usytuowane nad jej brzegiem z czasem skorzystało na położeniu, podobnie jak przygraniczny wówczas, krzyżacki Toruń. Czasy u schyłku XIII wieku w podbijanych przez Krzyżaków Prusach były niespokojne, ale w kolejnym stuleciu zaczął się szybki rozwój ekonomicznych tych ziem. 

Zanim przystąpiono do budowy spichlerzy w początku XIV wieku, wokół Grudziądza zaczęto wznosić mury obronne opasające miasto i przylegające do odrębnych obwarowań górującego nad okolicą Zamku Krzyżackiego. Pojedyncza linia muru stanęła też od strony Wisły na krawędzi skarpy. 

Jeszcze w pierwszej połowie stulecia od zewnętrznej strony zaczęły do nich przylegać murowane, ceglane spichrze. Pierwszym znanym był spichrz  Bornwalda wzniesiony w latach 1346-51. Kilka kolejnych zbudowano w następnych latach, a zgodę na ich budowę wydał w 1365 roku za opłatą wieczystego czynszu komtur krzyżacki Henryk z Boventin.

Ich potężne mury, wzmocnione skarpami pełniły jednocześnie funkcje murów obronnych. Od strony Wisły musiały prezentować się jak fragment trudnej do zdobycia twierdzy.

Tymczasem nad brzegiem rzeki powstał port. Komunikację z nim zapewniała Brama Wodna. Ta gotycka brama, choć z czasem przekształcana przetrwała do naszych czasów. Najstarsza jest jej dolna część z ostrołukowym przejazdem i pochodzi jeszcze z XIV stulecia, w którym wznoszono mury miejskie.

Na przełomie XV i XVI wieku kilkadziesiąt lat po  inkorporacji Prus Królewskich do Królestwa Polskiego Grudziądz stał się obok Torunia największym centrum handlu i obrotu zbożem w Ziemi Chełmińskiej oraz Lubawskiej.

Dopiero w drugiej połowie XVII wieku została nadbudowana i częściowo zamieniona na dom mieszkalny. Jej obecny stan to rezultat prac konserwatorskich i odbudowy w latach 1953-55 ze zniszczeń drugiej wojny światowej. Brama Wodna usytuowana jest prostopadle do linii spichrzów i na samym jej początku. 

Na przełomie XV i XVI wieku kilkadziesiąt lat po  inkorporacji Prus Królewskich do Królestwa Polskiego Grudziądz stał się obok Torunia największym centrum handlu i obrotu zbożem w Ziemi Chełmińskiej oraz Lubawskiej. W 1504 roku wzdłuż krawędzi skarpy i dzisiejszej ulicy Spichrzowej stało już 14 spichlerzy, u schyłku stulecia o dwa więcej. 

Z przodu nisko, z tyłu wysoko

Katastrofa nadeszła wraz z potopem szwedzkim. W 1659 roku podczas odbijania miasta z rąk szwedzkich spłonęła więcej niż połowa spichlerzy. Ich odbudowa trwała aż do XVIII stulecia. Jednocześnie w trakcie odbudowy zezwolono na podział szerszych parceli na węższe.

W rezultacie liczba spichlerzy wzrosła.  Dziś jest ich 26. Część z nich zachowała gotyckie relikty z czasów średniowiecza. Między innymi w ich dolnych kondygnacjach fragmenty ceglanych murów o wątku wendyjskim.

Większość wzniesiono jednak już w czasach nowożytnych, starsze zaś wówczas przebudowano. 

Przy budowie spichlerzy wykorzystano ukształtowanie terenu. Od strony klasztornej są one niskie, z kolei od strony skarpy mają do sześciu kondygnacji. Wszystkie o wysokich, dwuspadowych dachach krytych dachówką. Wiele z nich wspartych jest od strony Wisły potężnymi skarpami. 

W większości od rzeki ściany przebite są rzędami niewielkich okien. Wewnętrzne konstrukcje były drewniane z belkowymi stropami. 

Ziarno zbóż ze spichlerzy zsypywano bezpośrednio na łodzie z okien za pomocą drewnianych rynien spadowych. Uwidocznione są one na rycinach pochodzących z XVIII stulecia. W budynkach tych przechowywano nie tylko zboża, ale też towary sprowadzane z innych krajów: wina, sukna czy przyprawy. 

W wiekach XIX i XX część z nich przebudowano na funkcje mieszkalne. Po znacznych uszkodzeniach w 1945 roku odbudowę spichrzy prowadzono przez kolejnych 20 lat. Po renowacji większość pełniła funkcje magazynowe. Dziś kilka z nich zajmuje  Muzeum w Grudziądzu. 

Zwierzęta fantastyczne patrzą na chrzest

Ważnym składnikiem panoramy miasta oglądanej od strony Wisły jest wyrastający ponad spichlerze potężny, ceglany masyw korpusu i wieży gotyckiej fary św. Mikołaja (obecnie kolegiaty).  Jest to budowla o pseudobazylikowym korpusie bez transeptu oraz z zamkniętym trójbocznie prezbiterium nakrytym unikatowym w tym regionie sklepieniem sześciopolowym spływającym na cienkie służki. 

Prezbiterium jest najstarszą częścią świątyni i wzniesione zostało pomiędzy 1291, a 1310 rokiem. Należy do najstarszych obiektów sakralnych Ziemi Chełmińskiej. Początkowo prezbiterium funkcjonowało jako samodzielny kościół. Śladem tego jest ukryty na strychu szczyt zachodni. Do budowy korpusu przystąpiono w 1341 roku.

Tomasz Krufczyk / Forum
Grudziądz – zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły
Stare Miasto w Grudziądzu. Zespół spichlerzy zbożowych wybudowanych przez Zakon Krzyżacki w XIV w., 2006 r.

 Jest on trójnawowy, z szeroką nawą środkową, czteroprzęsłowy o przęsłach nawy środkowej ze sklepieniami gwiaździstymi o wzbogaconym układzie. Pochodzą one z XV wieku.  

Od strony rzeki w korpus wtopiona jest masywna, czteroboczna wieża. 

Ceglana architektura budowli wraz z dachami krytymi dachówką zdaje się zlewać w całość z ogromną ścianą tworzoną przez elewacje spichlerzy. 

W środku kościoła na jednym z filarów międzynawowych  widnieją pozostałości gotyckich polichromii z XIV wieku oraz XVI-wieczne malowidła głów świętych. Wśród elementów wyposażenia uwagę zwraca kamienna, XIV-wieczna, późnoromańska, gotlandzka chrzcielnica z wyobrażeniem gryfów, czy też zwierząt fantastycznych.

Do 1945 roku wnętrze wypełniło siedem ołtarzy. Niestety niemal całe wyposażenie uległo zniszczeniu w czasie zdobywania zajętego przez Niemców miasta przez Armię Czerwoną. Zachowała się jedynie struktura ołtarza głównego z figurami świętych i obrazem św. Jerzego w zwieńczeniu oraz uszkodzone retabulum ołtarza NMP w nawie północnej. 

Przetrwał też obraz św. Anny Samotrzeć z lat ok 1620-30 przypisywany warsztatowi Hermana Hana.

Jezuici przyjmują wszystkich

Z gotycką bryłą kościoła konkuruje zwieńczona barokowym hełmem wieża dawnego kolegium jezuickiego.

Jezuici do Grudziądza sprowadzeni zostali w 1622 roku staraniem starosty pokrzywieńskiego Jana Działyńskiego i biskupa chełmińskiego Jana Kuczborskiego. Zakon w ewangelickim wówczas mieście był narzędziem kontrreformacji. 

Prace przy budowie rozpoczęte w 1647 roku, przerwano w dobie potopu szwedzkiego, a zakończono je dopiero w 1725 roku. Obok stanęły zabudowania kolegium jezuickiego, którego skrzydło zostało połączone przejściem nad ulicą z jednym ze spichlerzy. 

W XVIII wieku kolegium cieszyło się dużą popularnością jako szkoła przyjmująca uczniów z całych Prus Królewskich. Nazywano je wręcz Ateneum Grudziądzkim, co świadczy o jego randze. 

Od czasu kasaty zakonu w 1781 roku w części zabudowań kolegium mieściły się kolejne szkoły. Dziś częściowo znajduje się tu siedziba władz miejskich. 

Samo wnętrze kościoła jest barokowym pomnikiem czasów I Rzeczpospolitej. Jest ono bardzo jednolite. Pochodzi z lat 1715-40. Wykonał je znakomity rzeźbiarz Josef Anton Kraus. Z kolei autorem dekoracji malarskich był jezuita Ignacy Steiner. Ołtarz główny wzniesiony został z fundacji  Jana Asgarego Czapskiego, wojewody chełmińskiego. 

Krzyżacki Klimek trzyma się mocno

Najnowszym, przywróconym elementem staromiejskiej panoramy Grudziądza jest zrekonstruowana w latach 2013-14 wieża zwana Klimkiem. Znajduje się ona na najwyższym wzniesieniu w mieście, przez co góruje ponad innymi budowlami. Jest ona wspomnieniem po zamku krzyżackim. Jego budowa rozpoczęła się około 1250 roku i trwała do 1299. 

Był to jeden z największych i najwspanialszych zamków ziemi chełmińskiej, wznoszący się około 60 metrów ponad lustrem Wisły. Zamek był ceglany, złożony z czteroskrzydłowego zamku wysokiego oraz dwóch przedzamczy: wysokiego i niskiego. 

Ponad wszystkim wznosiła się wolnostojąca, okrągła wieża ostatniej obrony oraz sygnalizacyjna (bergfried) o wysokości ok. 30 m i średnicy blisko 9 m. Z czasem nazwano ja Klimkiem. 

Pierwszy komtur Berthold urzędował na zamku w latach 1263-78. W kaplicy zamkowej przechowywany był  poliptyk grudziądzki pochodzący z ok 1390 roku. To jeden z najwybitniejszych, zachowanych XIV wiecznych obrazów związanych ze sztuką zakonu krzyżackiego, dziś w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. 

Zamek zdobyty przez mieszczan i oddziały Związku Pruskiego w 1454 roku odmiennie niż zamki w Gdańsku, Toruniu czy Elblągu nie został zniszczony.

30 metrów liczyła sobie wieża zwana Klimkiem

Aż do I rozbioru Polski w 1772 roku był siedzibą polskich starostów. Rozebrany został w 1801 roku z polecenia króla Prus Fryderyka Wilhelma III, a cegła z niego przeznaczona została na budowę cytadeli w Grudziądzu. 

Wieżę Klimek ocalałą ponoć na prośbę żony króla Prus Luizę Pruską wysadziły ostatecznie cofające się w 1945 roku wojska niemieckie. 

Zoom na spichlerze

W budynku przy Spichrzowej 9 mieści się ekspozycja poświęcona dziejom miasta. Spichlerz ten wraz z sąsiednim spichrzem pod nr 11 uchodzi za najstarszy. Być może powstał w miejscu wspomnianego spichrza kupca Bornwalda?
Z kolei ekspozycja archeologiczna umieszczona została w spichlerzach przy Spichrzowej 13 i 15. Powstały one już w czasie odbudowy po potopie szwedzkim. Wcześniej stał w ich miejscu jeden większy spichlerz, teraz przedzielony na dwa oddzielne ścianą w konstrukcji szkieletowej. W oknach od strony Wisły widnieją rynny do zsypywania zboża. 
W roku 2022 do muzeum przyłączono dwa odrestaurowane spichlerze przy ul. Spichrzowej 33 i 35, w których otwarto oddział poświęcony dziejom handlu wiślanego. Spichlerz ten powiązany był łącznikiem przerzuconym nad ul. Spichrzową z hotelem Królewski Dwór. 
- Na elewacji przy ul Spichrzowej 47 widnieje płaskorzeźbiona alegoria fortuny z datą 1711 i monogramem PC. Spichlerz usytuowany nieomal na wprost fasady kościoła farnego, na zewnątrz wywiera największe wrażenie spośród wszystkich grudziądzkich obiektów tego rodzaju. 
*W 1218, książę Konrad Mazowiecki nadał Grudziądz biskupowi Chrystianowi 

Rejestr
Zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły został uznany 
za Pomnik Historii rozporządzeniem prezydenta RP z dnia 23 listopada 2017 r. 
Filmowy plener
W 2008 roku w Grudziądzu Krystyna Janda i Jan Englert pojawili się na planie „Tataraku” Andrzeja Wajdy. Akcja filmu rozgrywa się w latach 50. XX wieku. To historia Marty (Krystyna Janda) – dojrzałej kobiety, wiodącej nudne życie u boku męża w małym miasteczku. Przypadek sprawia, że zakochuje się w młodszym mężczyźnie.
Zdjęcia realizowano na Starym Rynku i Błoniach Nadwiślańskich. 
Podstawowa bibliografia
*Dzieje Grudziądza, Praca zbiorowa pod red. J. Danielewicza, Grudziądz 1992
*Janusz Bieszk, Zamki Państwa Krzyżackiego w Polsce, Warszawa 2010. 

Jerzy S. Majewski

historyk sztuki, dziennikarz publicysta, varsavianista; autor książek i albumów o historii architektury Warszawy

Popularne