Deklaracja dostępności

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://spotkaniazzabytkami.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2023-06-22. Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

materiały filmowe nie posiadają napisów dla osób głuchych,

zdjęcia opublikowane w serwisie wymagają wprowadzenia odpowiednich opisów alternatywnych,

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-06-19 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-06-19

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: [email protected] . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej takie zapotrzebowanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków (NIKZ) znajduje się w budynku położonym przy Al. Jerozolimskich 87. Oznaczone wejście znajduje się w pierwszej klatce schodowej od strony zachodniej budynku, czyli od strony budynku 89. Najpierw są dwa niskie schody, przy których znajduje się podjazd. Następnie dwuskrzydłowe, wymagające siły, ręcznie otwierane drzwi o szerokości 90+90 cm . Za nimi jest dziewięć schodów i kolejne dwuskrzydłowe, ręcznie otwierane drzwi tej samej szerokości. Na wprost znajduje się stanowisko ochrony budynku. NIKZ zajmuje (tymczasowo) piętra: 3 i 5, a sekretariat jest na piętrze 5. Możliwe jest skorzystanie z lobby na parterze.

Z poziomu parteru, przy ochronie, dostępna jest jedna winda o szerokości drzwi 72 cm. Korytarze są dostępne na każdym z zajmowanych pięter, jednak część pomieszczeń znajduje się za przewężeniami o szerokości 98 cm. Schody o szerokości 140 cm posiadają jedną barierkę od strony wewnętrznej. Drzwi na piętrach są o szerokości 84 cm, a część drzwi do pokojów ma 80 cm szerokości.

Brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych, a na parterze nie ma żadnej.

Dostępny jest schodołaz. Brak jest pochylni. Nie ma platform. Nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Brak jest oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Pięćdziesiąt metrów od wejścia znajduje się jedno, ogólnodostępne miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych od strony Al. Jerozolimskich na wysokości budynku 89.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.