Regulamin

§ 1

Niniejszy regulamin portalu internetowego Spotkaniazzabytkami.pl (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki korzystania z portalu Spotkaniazzabytkami.pl (zwanego dalej „Portalem”) oraz prawa i obowiązki administratora Portalu.

§ 2

 1. Właścicielem oraz administratorem Portalu jest Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 87, 02-001 Warszawa, państwowa instytucja kultury prowadząca działalność na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 128/2022 (Usługodawca).
 2. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej, na adres: [email protected].

§ 3

 1. Jeśli w Regulaminie jest mowa o Użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę odwiedzającą Portal. Poprzez rozpoczęcie korzystania z Portalu Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu.

§ 4

By korzystać z Portalu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej, pozwalającej na wyświetlanie stron WWW, w tym:

 1. połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);
 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML);
 3. oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, flash.d) minimalna szerokość ekranu , do jakiego dopasowuje się strona bez utraty funkcjonalności wynosi 300 px.

§ 5

 1. Portal ma na celu promocję zabytków i dziedzictwa narodowego. Jest kompendium wiedzy o kulturze, zabytkach i ich konserwacji, tworzonym przez specjalistów.
 2. Celem Portalu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do materiałów rozpowszechnianych w Portalu, w tym również dostępu do innych usług świadczonych elektronicznie, a w szczególności archiwum oraz newsletterów Portalu.

§ 6

Korzystanie z Portalu jest bezpłatne o ile odrębne regulacje dotyczące konkretnej usługi nie stanowią inaczej.

§ 7

Portal nie posiada systemu rejestracji i logowania.

§ 8

Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich, do których stosuje się regulaminy oraz inne dokumenty określone przez osoby trzecie. Usługodawca nie jest w tej sytuacji stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią, i nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

§ 9

Każda osoba ma prawo:

 1. przeglądać treści publikowane w Portalu,
 2. zgłaszać nadużycia oraz wszelkie błędy zauważone na Portalu,
 3. korzystać ze znajdujących się na stronie formularzy.

§ 10

 1. Zamieszczanie w Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, wulgarnych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, propagujących przemoc, używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, o charakterze pornograficznym, nagannych etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.
 2. Użytkownicy mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w Portalu, pod warunkiem że takie strony zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dóbr prawem chronionych osób trzecich.

§ 11

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Portalu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 3. Ponadto Portal nie ponosi odpowiedzialności za:
 4. jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Portalu;
 5. przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Portalu;
 6. opóźnienia w działaniu Portalu lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów niezależnych od Portalu;
 7. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej ( w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.);
 8. szkody użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu czy infekowanie wirusami systemu Użytkownika.

§ 12

Usługodawca ma prawo usunąć każdą treść niezwiązaną z tematyką Portalu, naruszającą postanowienia § 9 i 10 niniejszego Regulaminu.

§ 13

 1. Portal oraz materiały w nim zawarte podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  oraz w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 2. Prawa do materiałów zawartych w Portalu przysługują Usługodawcy lub jego kontrahentom. Ww. materiały prezentowane są na podstawie stosowanych umów zawartych z osobami trzecimi, w szczególności umów przenoszących majątkowe prawa autorskie, bądź umów licencyjnych, lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. ile inaczej nie określono przy każdym z zawartych w Portalu materiałów, poprzez korzystanie z Portalu, Użytkownicy nie nabywają do zawartych w nim materiałów żadnych praw, w tym nie uzyskują licencji do ww. materiałów, a ich jakiekolwiek używanie ograniczone jest wyłącznie w ramach dozwolonego użytku określonego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Każde inne wykorzystanie Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Usługodawcy ub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych w Portalu aktualnych artykułów. Bezprawne korzystanie z Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego, prawa autorskiego i karnego.
 5. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych w Portalu można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: [email protected]

§ 14

 1. W przypadku korzystania z niektórych usług w Portalu Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia konkretnej usługi w Portalu.
 2. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z zachowaniem wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), w tym  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników są zamieszczone w polityce prywatności Portalu.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany powyżej odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo do: wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia, poprzez przesłanie żądania pocztą na adres określony w ust. 3 powyżej lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: [email protected].
 6. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

§ 15

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w Portalu – oraz dostarczane za jego pośrednictwem – materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 16

Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu w dziale “Regulamin”.

§ 17

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu winny być zgłaszane na adres e-mail: [email protected]. i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych); przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym).
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Portalu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia go na Portalu.